Az iskolai klub (napközi) működése és házirendje

Az napközi az iskola szerves része, alsó tagozatos tanulók látogatják. Minden napközis tanuló köteles betartani a házirend szabályait.

  • Tanítás után a napközis nevelő átveszi az osztályban tanító pedagógustól a tanulókat.
  • A napközis tanulóók csoportosan ebédelnek az időrendi beosztás szerint.
  • A tanulók a nevelőnők felügyeletével az ebéd után a szabadban, illetve rossz idő esetén az osztályban tartózkodnak.
  • A napközis tanulónak is kötelessége, hogy óvja társai és saját egészségét, testi épségét. Vigyáznia kell az iskola tulajdonát képező tárgyakra, felszerelésekre, berendezésekre, megrongálásuk esetén azokért anyagi felelősséggel tartozik.
  • A napközis tanuló az iskola épületét, foglalkozások esetén külső helyszínt, pl. játszóteret, csak a felügyelő nevelő engedélyével hagyhatja el.
  • A tanulási idő a napköziben 14:00-15:00-ig tart. A tanulási időt senki nem zavarhatja meg. Minden tanuló köteles házi feladatait napközis nevelőjének bemutatni.
  • Ha a napközis tanulónak a délutáni tanulási idő alatt a szülő által írásban bejelentett és igazolt elfoglaltsága van (zeneóra stb.) köteles a házi feladatot a napközis időn kívül elkészíteni.
  • A napköziből a tanulók a tanulási időt követően (egésznapos csoportok 16:00 óra) a szülő által engedélyezett időpontban és személyekkel mehetnek haza. Erről minden szülőnek gyermeke napközibe való beíratásakor írásba nyilatkoznia kell. Minden egyéb távozás csak dátummal és szülő aláírásával ellátott írásbeli kérelem bemutatásával engedélyezett.
  • A napközis illetéket, amelyet (6 eur.) mindig előre kell fizetni, az adott hónap 10-éig. A szociálisan hátrányos tanulók szülei írásban kérvényt nyújthatnak be, amely pozitív elbírálás esetén felmenti őket a fizetéstől. Ha nem kérvényezi a felmentést, havonta 2 eurót fizet.
advanced-floating-content-close-btn