Az iskola házirendje

Magába foglalja a diákok jogait és kötelességeit, szabályozza a diák – diák, tanár – diák kapcsolatot, segíti a nyugodt kiegyensúlyozott biztonságos tanulás – tanítás folyamatát. Lehetőséget nyújt a tanulók személyiségének megfelelő irányban történő fejlődéséhez. Ennek érdekében a házirend a következő szabályokat tartalmazza:

 

A tanuló jogai

1/ A tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, valamint tárgyilagos és objektív tájékoztatásban részesüljön.
2/ A tanulói jogok gyakorlása során az iskolai közösség más tagjainak jogait megsérteni nem lehet.
3/ Minden tanuló választó és választható a diák-önkormányzatba.
4/ Minden tanuló részt vehet a szakkörök, diákkörök munkájában.
5/ Minden tanuló tagja lehet az iskolai kulturális és sportköröknek.
6/ Az adott terület felelősének engedélyével látogathatja az iskola létesítményeit, rendeltetésszerűen használhatja azokat a berendezéseket és eszközöket, melyek felkészülését segítik.
7/ Érdemjegyeiről, az őt érintő bejegyzésekről folyamatosan tájékozódhat.
8/ Írásbeli munkájáról 2 héten belül értékelést kap.
9/ Az osztály vagy csoport joga, hogy kérje egy napon belül kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak vele.
10/ A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait a környezete tiszteletben tartsa.
11/ A tanuló kérheti, hogy – az előírásokban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról.

Általános elvárások

1/ A tanuló ismerje meg iskolánk múltját, ápolja hagyományait, hírnevének öregbítésén dolgozzon tanáraival együtt.
2/ Vigyázzon önmaga, társai és az iskola dolgozóinak tulajdonára és testi épségére.
3/ Az iskola munkahely, ahol a tanulónak olyan magatartást kell tanúsítania, mely a jó ízlést nem sérti.
4/ Minden tanulónk iskolánkat képviseli az iskolán kívül is, ezért a kulturált, fegyelmezett viselkedés mindenütt természetes magatartásformája legyen.
5/ Baleset és tűzvédelem
a/ Szeptember elején az osztályfőnök baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat, s ezt az
osztálykönyvben is feltünteti.
b/ Az iskolában történt balesetet a diák azonnal köteles jelenteni az ügyeletes tanárnak.
c/ Az iskolában történt balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A/   Érkezés

1/ A tanulónak indokolatlanul, igazolható elfoglaltság nélkül tilos 7.30 előtt az iskola területén tartózkodnia. A tanuló érkezése az iskolába 7.30 és 7.45 között történik. Kivételt képeznek a bejáró tanulók. Ha a bejáró tanulók korábban érkeznek a földszinti belső folyosókon gyülekeznek. Az osztályba a tanári felügyelet kezdetén, azaz 7.30-kor mehetnek.
2/ Az iskola épületét 7.55-kor bezárják.
3/ A tanuló érkezéskor átveszi a váltócipőjét és csöndben, társait nem zavarva, helyet foglal az osztályban.
4/ A becsöngetés után érkező tanuló későnek számít. 10 perc késés után -igazolás híján – késése igazolatlan hiányzásnak számít. Háromszori késve érkezés 1 igazolatlan órát jelent. A késéseket – ha 10 percnél több – az osztálykönyvben „K“ betűvel jelöljük.
5/ Ha a tanulók 1. órája testnevelés, csöngetés után a sportfelelős vezetésével levonulnak a tornaterem elé és megvárják a óraadó tanárt. Csoportos foglalkozás esetén taneszközeikkel felszerelve, tisztelettudóan sorakoznak az osztálytanterem előtt, és megvárják az óraadó tanítót.

B/   Tanítási órán való viselkedés és felkészülés a tanítási órákra

1/ A tanuló tisztelettudóan, udvariasan és segítőkészen viselkedik társaival és tanítóival szemben.
2/ Hangoskodással, trágár beszéddel, durva, agresszív megnyilvánulással nem zavarja társait és tanítóit. Eme szabály be nem tartása súlyos vétségnek számít.
3/ A tanuló köteles pontosan, rendszeresen felkészülni a tanítási órákra és köteles hiánytalan felszereléssel rendelkezni minden órán. Tanszereit, taneszközeit mindig magával hordja és az órák közti szünetben előkészíti.
4/ Az ellenőrző könyv a felszerelés részét képezi, hiánya büntetést von maga után. A tanuló köteles az ellenőrzőjébe bevezetni és szüleivel a lehető legrövidebb időn belül aláíratni a tanórákon szerzett érdemjegyeit és a hivatalos értesítéseket. Az ellenőrző vezetését az osztályfőnök ellenőrzi, és szükség esetén felelősségre vonja a szabály ellen vető tanulókat. Az ellenőrző könyv meghamisítása a legsúlyosabb vétségek közé tartozik, eltűnését az osztályfőnök az osztálynaplóban feltünteti.
5/ A tanuló ügyel maga és társai biztonságára. Munkabiztonsági felvilágosításban vesz részt szeptember l. felében, melyet az osztályfőnök biztosít számára.
6/ A tanuló óvja és védi az iskola vagyonát. Amennyiben kárt okoz, köteles azt maradéktalanul megtéríteni.
7/ Az egyéni felelősségen túl az osztály berendezésének épségéért az osztálykollektíva vonható felelősségre.
7/Az egészséges testi fejlődés érdekében a tanuló egészségügyi felszereléssel és a tízóraizáshoz szükséges tiszta asztalkendővel rendelkezik.
8/ Étkezés előtt és toaletthasználat után kezet mos.
9/ A szemetet a szemétkosárba teszi és ügyel az osztálytanterem tisztaságára.
10/ A tanuló az iskolába csak a szükséges tanszereit, felszerelését hordja. Az egyéb értékes tárgyakért, ékszerekért, nagyobb pénzösszegért és mobiltelefonért  a tanuló saját felelősséget vállal.
11/ A tanuló tisztelettudóan és illedelmesen köszön társainak és minden felnőttnek, aki az iskola területén tartózkodik /legyen az tanító, szülő, személyzet vagy vendég/.
12/ Az osztályterembe belépő tanárt, vendéget felállással kell köszönteni.
13/ A tanórán a tanuló köteles a tanár utasításainak megfelelően tevékenykedni.
14/ Előadóterembe, szertárba, tornaterembe, számítástechnika terembe csak a szaktanár engedélyével léphet a tanuló.
15/ Az iskolai létesítményeket és eszközöket csak  pedagógus felügyelete mellett használhatja a tanuló.
16/ Tanítási óra alatt a csoporthoz nem tartozó személynek a tanterembe belépni vagy onnan valakit kihívni csak igazgatói engedéllyel szabad.

C/   Szünetben való viselkedés

1/ A tanuló tisztelettudóan, udvariasan és segítőkészen viselkedik társaival és tanítóival szemben.
2/ Hangoskodással, trágár beszéddel, durva, agresszív megnyilvánulással nem zavarja társait és tanítóit. Eme szabály be nem tartása súlyos vétségnek számít.
3/ A második óra utáni szünet 15 perces tízórai szünet. Miközben a tanulók tízóraiznak, az osztálytantermek ajtaját kitárják, hogy a tanterem kiszellőzzön, de ne legyen huzat.
4/ A 3., 4., és 5. órák utáni szünet 10 perces szünet. A tanuló szabadon mozoghat, társaloghat akár a tanteremben, akár a folyosón. Jó idő esetén mozgásigényét kielégítheti az udvaron. Az osztály-tanteremben futkározni tilos.
5/ Az ablakban ülni és azon keresztül közlekedni szigorúan tilos.
6/Súlyos vétségnek számít, ha a tanuló az óraközi szünetekben ill. a tanítás után petárda robbantásával veszélyezteti iskolatársai egészségét.
7/ A tanuló egyik szünetben sem hagyhatja el engedély nélkül az iskola területét.

A hetes tanuló feladatai

a/ Számon tartja és jelenti a szaktanárnak a hiányzókat és a nap folyamán történt változásokat.
b/ A szünetek alatt gondoskodik a tábla, a szivacs és a tanári asztal tisztaságáról, valamint az órai munkához elegendő mennyiségű krétáról.
c/ A szemetelőket, rendetlenkedőket figyelmezteti. Megelőzi vagy jelenti a rongálásokat.
d/ A tantermet a szünetekben kiszellőzteti, az osztályterem elhagyásakor villanyt olt.
e/ 10 perccel a becsöngetés után jelenti a tanáriban vagy az igazgatóságon, ha a szaktanár nem érkezett be az órára.
f/ Bármilyen rendkívüli eseményt /pl. működési zavar, meghibásodás/ azonnal jelez az ügyeletes tanárnak.

D/   Távozás

1/ Az utolsó óra befejeztével a tanuló összepakolja holmiját, kiüríti a padját, felteszi a székét és csöndben, tisztelettudóan távozik.
2/ Cipőváltás után fegyelmezetten elhagyja az iskolát.
3/ A tanítás befejezése után az iskola épületében vagy az osztály-tanteremben csak osztályfőnöke engedélyével tartózkodhat.
4/ A tanítás befejezése után az iskolai sportpályán pedagógus-felügyelet nélkül csak a törvényes képviselő írásos engedélyével tartózkodhat a tanuló. Az engedély az osztályfőnöknél van letétben, aki ezt köteles jelenteni az igazgatóságnak.

E/    Iskolalátogatás

1/ A tanuló köteles rendszeresen iskolába járni, a tanításra pontosan és időben érkezni.
2/ Tanítási órát a tanuló csak betegség esetén mulaszthat, vagy indokolt ok miatt. A szülő köteles a tanuló betegségét a lehető legrövidebb időn belül jelenteni az osztályfőnöknek.
3/ Ha a tanuló előre ismert ok miatt szándékozik távol maradni, köteles engedélyt kérni. /1 nap esetén az osztályfőnöktől, több nap esetén az igazgatóságtól/.
4/ A szülő a tanulónak félévenként 3, nem egymás után következő napot igazolhat indokolt esetben.
5/ A tanuló minden igazolását az ellenőrzőben köteles bemutatni a hiányzás után legkésőbb 3 napon belül.
6/ A tanuló a mulasztott tananyagot /elméletben és írásban is/ köteles pótolni.
7/ 3 igazolatlan óra esetén a tanulónak már javasolható a 2-es magaviseleti érdemjegy.
8/ Egyéb vétség esetén /trágár beszéd, testi lelki bántalmazás/ 3-as illetve rosszabb magaviseleti jegy is javasolható.
9/ A tanuló a napi tanítás befejezése előtt nem hagyhatja el az iskolát, kivéve ha szülője /gondviselője/ írásban kéri az osztályfőnöktől a távozásra az engedélyt.

F/   A tanuló külleme

1/ A tanuló köteles az iskolában és az iskolán kívüli összes rendezvényen tisztán, ápoltan, megfelelő, ízléses, nem feltűnő öltözetben megjelenni.
2/ A tanuló tartózkodjék a divat szélsőségeitől öltözetben, hajviseletben, arc- és körömfestésben, testékszerek viselésében.
3/ A köröm, száj és szemfestés az iskola területén nem megengedett.

G/    Az iskolai együttélés szabályai

1/ A tanuló az iskolai ünnepélyeken tanúsítson az alkalomhoz illő fegyelmezett magatartást.
2/ Ünnepélyeinken megfelelő öltözetben jelenjen meg /lányok sötét szoknya v. nadrág, fehér blúz v. pulóver, fiúk sötét nadrág, fehér ing v. pulóver/.
3/ A könyvtárból kikölcsönzött könyvekért minden tanuló anyagilag felelős, a könyveket legkésőbb a tanév végén vissza kell vinni. Könyvtári tartozása rendezéséig esedékes bizonyítványának kiadása megtagadható.
4/ A tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat minden tanulónak kötelessége betartani, a balesetet, netán verekedést azonnal jelenteni.
5/ A tanítási órán a mobiltelefon és sétálómagnó /MP3/ használata tilos.  Az öltözőben bezárható szekrénnyel rendelkező tanuló mobiltelefonját és tornafelszerelését köteles a szekrényében elzárva tartani. Ellenkező esetben a tanár elveheti, és csak a szülőnek köteles visszaadni.
6/ Az iskola területén /tanítási órán, szünetekben/ a fényképezés, videózás, hangfelvételek készítése szigorúan tilos, az érintett személy beleegyezése nélkül.
7/ Fényképek, montírozott képek megjelenítése az interneten – az érintett személy beleegyezése nélkül –  büntetendő cselekedet, ami a magaviseleti jegy lerontását vonja maga után.
8/ A tanítási órák helyett szervezett foglakozásokon /pl. honvédelmi nap/ a részvétel kötelező. A hiányzást ebben az esetben is igazolni kell.
9/ Egyes iskolai rendezvények zárt körűek /pl. a felső tagozatosok farsangi bálja, kilencedikesek búcsúbankettje/. Ezekre az iskolához nem tartozó személyeket nem lehet meghívni.
10/ Klubdélután az iskolában csak felügyelő tanár jelenlétében tartható.
11/ Az iskola területén, az iskola előtt valamint az iskola által szervezett programokon a dohányzás, alkohol és kábító hatású szerek forgalmazása, annak elősegítése és fogyasztása szigorúan tilos.

H/  Kirándulások, rendezvények

1/ A házirendet a kirándulásokon és rendezvényeken is be kell tartani, hiszen a tanulók viselkedése az iskola hírnevét rontja vagy öregbíti.
2/ Az osztálykirándulás, sítúra, erdei iskola a tanulóknak jutalom, ki kell érdemelni. Azokat a tanulókat, akiknek a viselkedése kifogásolható (magaviseleti jegye     2-es vagy rosszabb), a szervező nem köteles elvinni osztálykirándulásra, sítúrára, erdei iskolába. Sítúrán a testnevelés alól felmentett tanulók nem vehetnek részt.

 

A házirend minden tanulóra kötelező érvényű. Bármely pontjának megsértése fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

advanced-floating-content-close-btn